Notice & Takedown

Alle informatie op de website en andere platforms van Gloednieuw wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Gloednieuw een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u op deze pagina het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. Gloednieuw streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. Gloednieuw wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

U kunt uw aanvraag e-mailen naar [email protected]. Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen:

– Uw naam (verplicht)
– Uw email (verplicht)
– Onderwerp
– Uw bericht

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de informatie waarop uw verzoek ziet aan te duiden en uw verzoek kort nader te motiveren.

– Inbreukmakende informatie
– Naam van de rechthebbende
– Bewijsstukken

Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen.

– Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
– Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Door uw verzoek naar [email protected] te mailen verzoekt u Gloednieuw de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u hierbij:

– Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
– Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien Gloednieuw uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat Gloednieuw enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.